Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach w dniu 9 lipca 2021 roku

 

1. Otwarcie obrad i przywitanie gości.

2. Wybór Prezydium Zebrania, tj. Przewodniczącego i Sekretarza

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Komisji:

–  Mandatowo -Skrutacyjno- Wyborczej,

–  Uchwał i Wniosków  bądź powierzenie jej obowiązków Prezydium Zebrania.

6. Sprawozdanie z działalności :

a) Zarządu Stowarzyszenia,

b) Komisji Rewizyjnej.

7.Stwierdzenie prawomocności obrad.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9 .Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi.

10. Zgłoszenie kandydatów i wybór władz Stowarzyszenia :

a) Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

b) Członków Zarządu Stowarzyszenia,

c) Komisji Rewizyjnej

11. Wnioski, propozycje , dyskusja

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Ciąg dalszy dyskusji i ukonstytuowanie się wybranych władz Stowarzyszenia.

14. Wolne wnioski , w tym podsumowanie zgłoszonych wniosków.

15. Zamknięcie obrad.