O nas

STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 • 2

Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji Zrzeszenia Suwalczan.

 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.
 • 4
 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., ustawą o działalności pożytku publicznego o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. oraz niniejszym statutem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

 • 5
 1. Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

 • 6

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów. Ich wzory ustala zarząd.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

 • 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wzmacnianie więzi suwalczan z „małą ojczyzną” i pielęgnowanie jej tradycji;

2) poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu;

3) upowszechnianie wiedzy o przeszłości Suwałk i Suwalszczyzny;

4) popularyzacja osiągnięć ludzi prowadzących szczególnie interesującą działalność na rzecz Suwałk i regionu oraz dorobku ludzi szczególnie dla tej ziemi zasłużonych;

5) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem Suwałk i regionu;

6) prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej;

7) dążenie do poprawy walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja;

8) działalność na rzecz tworzenia i  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) skupianie w swoich szeregach ludzi żywo zainteresowanych losami Suwałk i Suwalszczyzny;

2) organizowanie corocznych zjazdów połączonych z tematycznymi sesjami popularnonaukowymi, zwiedzaniem ekspozycji i miejsc szczególnie ważnych z punktu widzenia historycznego, kulturowego lub przyrodniczego, z projekcjami filmów, z dyskusjami;

3) organizowanie imprez popularyzujących wiedzę o historii Suwałk i regionu oraz promujących jego walory kulturowe i przyrodnicze;

4) pobudzanie i wspieranie działalności badawczej, naukowej, artystycznej, popularyzatorskiej związanej z Suwałkami i regionem;

5) inicjowanie działalności kulturalnej i wydawniczej popularyzującej dorobek naukowy i artystyczny ludzi związanych z Suwałkami i regionem;

6) podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody na terenie Suwałk i regionu;

7) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i ich realizowanie z myślą o mieszkańcach Suwałk i regionu;

8) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami i stowarzyszeniami z regionu;

9) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych;

10) prowadzenie strony internetowej odzwierciedlającej i kreującej powyższe działania.

 

 • 8a

Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 • 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, która złoży pisemną deklarację. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • 11

 

Członek zwyczajny ma prawo:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia;

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu;

3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia;

5) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

 • 12

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet członków.
 2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela. W Walnym Zebraniu uczestniczy z głosem doradczym.

 

 • 13
 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Suwałk i/lub Suwalszczyzny.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

 

 • 14

Członek zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składki członkowskiej;

4) propagowania i aktywnego realizowania celów statutowych.

 

 • 15
 1. Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 

 • 16

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;

4) śmierci członka;

5) rozwiązania się Stowarzyszenia;

6) z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

 • 17

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie;

2) skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów;

3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;

4) rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

 • 18

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności;

2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu podjętą zwykłą większością głosów;

3) rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

 • 19

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia oraz ich organizacja

 

 • 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

 

 • 21
 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony o niewybranych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 • 22
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

1) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu;

2) wybór członków Komisji Rewizyjnej;

3) przyjmowanie statutu i jego zmian;

4) ustalanie wysokości składek;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

6) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;

7) podejmowanie uchwał dotyczących udzielania absolutorium Zarządowi;

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

 

 • 23
 1. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze raz na cztery lata w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca po upływie kadencji Władz.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu kadencji władz lub w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, organ zwołujący zawiadamia członków listownie lub mailem, wysyłając informację pod wskazany pisemnie adres, zamieszczając ją jednocześnie na stronie internetowej Stowarzyszenia; indywidualne zawiadomienie i umieszczenie informacji na stronie internetowej następuje nie później niż 14 dni przed terminem obrad.
 4. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

 

 • 24
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:

1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania;

2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

 1. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Głosowanie może zostać utajnione. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 

 • 25
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 8 do 10 osób: Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu

wybranych przez Walne Zebranie. Wybiera on spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 1. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika i jest powoływane do realizacji bieżących zadań statutowych Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 • 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania;

3) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań;

4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu;

5) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu członków;

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn;

7) upoważnienie Prezydium Zarządu do zawierania umów;

8) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia;

9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

10) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

 

 • 27

Prezydium Zarządu prowadzi działalność pomiędzy posiedzeniami Zarządu w zakresie:

1) kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

2) opracowywania projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;

3) inicjowania i prowadzenia innych spraw wynikających z uchwał Zarządu i postanowień Statutu.

 

 • 28
 1. Decyzje Prezydium zapadają większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Prezydium i podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu do zatwierdzenia.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

 • 29
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

 • 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień;

3) sporządzenie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

 

 • 31
 1. Z inicjatywy członków Stowarzyszenia zamieszkałych poza Suwałkami mogą być tworzone Koła terenowe.
 2. Struktura organizacyjna Koła terenowego:

1) członkowie koła wybierają spośród członków Stowarzyszenia Zarząd Koła w liczbie od 3 do 5 członków;

2) Zarząd Koła na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Koła;

3) Zarząd Koła:

 1. a) kieruje pracą Koła i realizuje cele Stowarzyszenia,
 2. b) podejmuje inicjatywy zgodnie ze statutem Stowarzyszenia,
 3. c) sporządza roczne i trzyletnie sprawozdania ze swej działalności,
 4. d) zbiera składki członkowskie.
 5. Koło terenowe obraduje w terminach przez siebie ustalonych, przynajmniej raz na kwartał.
 6. O podjętych wnioskach i uchwałach Zarząd Koła terenowego zawiadamia pisemnie Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 • 32
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia pochodzą z:

1) wpływów ze składek członkowskich;

2) zapisów i darowizn;

3) wpływów z odpłatnej działalności statutowej;

4) dotacji budżetowych, subwencji;

5) innych wpływów.

 

 • 33
 1. Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia i członków organów Stowarzyszenia;

2) przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia i członków organów Stowarzyszenia;

3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia i członków organów Stowarzyszenia;

4) dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów i usług od podmiotów, w których skład wchodzą członkowie Stowarzyszenia i członkowie organów Stowarzyszenia.

 

 • 34
 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika lub sekretarza. W zastępstwie prezesa może występować wiceprezes.
 2. Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych są podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział IV

                                                    Postanowienia końcowe

 

 • 35

 

 1. Uchwałę o przyjęciu statutu lub jego zmianie oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,

2) w drugim terminie – zwykłą większością głosów.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia powołując jednocześnie komisję likwidacyjną.

 

 • 36

 

W sprawach nieuregulowanych statutem obowiązują przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.