Aktualności

Zaproszenie na zjazd 2022 r.

Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszam na zjazd sprawozdawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny i towarzyszące imprezy – zaplanowane w dniach 24-25 czerwca 2022 roku. Oto program:

24 czerwca – piątek, Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69

– godz. 13.45 – pierwszy termin rozpoczęcia obrad, godz. 14.00 – drugi termin rozpoczęcia obrad:

 1.   Otwarcie i przywitanie
 2.   Wybór prezydium Zebrania, tj. Przewodniczącego i Sekretarza
 3.   Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5.   Przyjęcie regulaminu obrad
 6.   Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, bądź powierzenie jej obowiązków Prezydium
 7.   Sprawozdanie władz Stowarzyszenia z działalności w 2021 r.
 8. a)  Zarządu Stowarzyszenia
 9.  b) Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi
 12. Wolne wnioski, w tym podsumowanie zgłoszonych wniosków
 13. Zamknięcie obrad

– godz. 15.00 – 15.30 – przerwa na kawę/herbatę,

– godz. 15.30 – 16.30 – „Suwałki w czasach Konopnickiej” – wykład Sławomira Filipowicza.

25 czerwca – sobota:

– godz. 10.00 – spotkanie w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i zwiedzanie z przewodnikiem nowo otwartej stałej wystawy poświęconej poetce, zatytułowanej „Pieśń o domu”. Wizytą w muzeum zapoczątkujemy realizację dofinansowanego przez Urząd Miasta w Suwałkach projektu pn. „Wyprawa edukacyjna Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki, Warszawa, Żarnowo”, przewidującego udział uczestników wyprawy w poświęconym pierwszy latom życia poetki spotkaniu  w suwalskim muzeum jej imienia.

Cena biletu wstępu do muzeum – 8 zł.

Szczegóły programu, w tym porządek i regulamin obrad, jak również inne informacje związane z czerwcowym  spotkaniem znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia: www.sps.pogodnesuwalki.pl.

                                                       Z poważaniem – Sławomir Filipowicz        prezes SPS

 

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SUWALSZCZYZNY

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

– Zebraniu należy przez to rozumieć Walne Zebranie

– Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. W obradach biorą udział:
  • członkowie zwyczajni,
  • zaproszeni goście;
  • osoby wspomagające i obsługujące Zebranie;
  • przedstawiciele mediów.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 • udziału w dyskusji – po udzieleniu głosu przez prowadzącego Zebranie;
 • zgłaszania wniosków i propozycji uchwał, stanowisk, itp.;

 

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek potwierdzić swoją obecność na Zebraniu poprzez złożenie podpisu na przygotowanej liście obecności osób uprawnionych do głosowania.

 

 1. W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu drugi termin, 15 minut po pierwszym terminie. Uchwały Zebrania podczas obrad w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w obradach.
 2. Głosowania są jawne i odbywają się przez podniesienie ręki, zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia.

 

 1. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia głosowanie może zostać utajnione.

 

 

 

PRZEBIEG ZEBRANIA

 

 

 1. Zebranie otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia.
 2. Po otwarciu zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, a także członków komisji Uchwał i Wniosków bądź powierza jej obowiązki Prezydium Zebrania.
 3. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia .

 

 1. Obradami Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania.
 2. Obowiązki Przewodniczącego Zebrania:
 • ogólne kierowanie obradami;
 • przedstawienie projektu regulaminu obrad i przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem;
 • udzielanie głosu uczestnikom obrad oraz Przewodniczącemu komisji oraz odbieranie głosu dyskutantom odbiegającym od tematu lub odbiegającym od porządku obrad lub łamiącym Statut Stowarzyszenia, Regulamin Obrad, itp.
 • czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 • przyjmowanie wniosków związanych z zakresem działania Prezydium Zebrania,
 • przeprowadzanie głosowań,
 • dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 • rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium,

 

 1. Od decyzji Przewodniczącego członkom przysługuje prawo odwołania się do Zebrania.

 

 1. Obowiązki Sekretarza Zebrania:
 • zbieranie materiałów do sporządzania protokołu,
 • terminowe sporządzenie protokołu (14 dni).

 

 

 

KOMISJE ZEBRANIA 

 

 

 1. Zadania komisji uchwał i wniosków  można powierzyć  Prezydium Zebrania

 

 1. Do zadań Komisji należy:
 2. opracowywanie na piśmie zgłoszonych przez członków: projektów uchwał i propozycji zmian w projektach uchwał, wniosków, itp.

 

 

Ogólny Porządek Obrad

 

 1. Przedmiotem obrad Zebrania są sprawy objęte porządkiem obrad.

 

 1. W każdej sprawie objętej porządkiem obrad członek ma prawo zabrać głos.

 

 1. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmienić kolejność udzielania głosu.

 

 1. Po przedstawieniu członkom przez Komisję Uchwał i Wniosków złożonego projektu wniosku, uchwały, stanowiska itp. wnioskodawca ma prawo go uzasadnić.

 

 1. W dyskusji nad tą samą sprawą ten sam członek nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. Jego pierwsze wystąpienie nie może przekraczać 3 minut, drugie – 2 minut. Przewodniczący zebrania może przedłużyć czas wypowiedzi i zezwolić na kolejne zabranie głosu.
 2. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają przedstawiciele komisji powołanych przez Zebranie w zakresie tematyki dotyczącej prac danej komisji.

 

 1. W trakcie dyskusji Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością członkowi zgłaszającemu wniosek formalny.

 

 1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 • przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 • utajnienie głosowania,
 • zmiany Przewodniczącego Zebrania,
 • zamknięcie listy mówców,
 • odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 • przejście do porządku obrad,
 • odesłanie do komisji,
 • głosowanie bez dyskusji,
 • zmianę porządku obrad,
 • zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania,
 • ograniczenie czasu wypowiedzi,
 • stwierdzenie kworum,
 • przeliczenie głosów.

 

 

 1. Zebranie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego głosu przeciwnego (o ile taki będzie).

 

 1. Członkowie mogą w głosowaniu zamknąć dyskusję. W tym przypadku do głosu dopuszczone zostają jedynie te osoby, które znalazły się już na liście dyskutantów. Osoby, które nie zdążyły zgłosić chęci udziału w dyskusji mogą złożyć pisemne wypowiedzi lub wnioski do protokołu lub Komisji Uchwał i Wniosków.

 

 1. Uczestnikowi, który zakłóca porządek obrad, łamie dyscyplinę obrad lub nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu Przewodniczący Zebrania udziela upomnienia.
 2. Po zamknięciu dyskusji nad danym tematem Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy. Po jego wypowiedzi, jeśli zachodzi potrzeba Zebranie przystępuje do głosowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
 2. Z obrad Zebrania Sekretarz Zebrania sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz Zebrania.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Zebranie.

 

 1. Przebieg Zebrania może być nagrywany.

 

Śladami Marii Konopnickiej – program wycieczki

Ramowy program wyprawy edukacyjnej pod nazwą „Śladami Marii Konopnickiej : Suwałki- Warszawa-Żarnowiec”, która obejmuje również Krosno, Duklę i Łańcut, dofinansowanej przez Urząd Miejski w Suwałkach

Termin 07-10 września 2022 r.

1 dzień: wyjazd z Suwałk godz.06.00 Szkoła Muzyczna ul. Muzyczna 1 Suwałki

Przejazd do Warszawy –  Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy Rynku Starego Miasta 20 : wykład o warszawskich latach Marii Konopnickiej oraz oglądanie eksponatów związanych z życiem i twórczością poetki.

Przejazd na obiadokolacje i nocleg w Ośrodku w Czudcu.

2 dzień : śniadanie. Przejazd do Żarnowca. Zwiedzanie dworku Marii Konopnickiej, film o życiu i twórczości poetki, wykłady : „Twórczość patriotyczna M. Konopnickiej”, „Przyroda w twórczości M. Konopnickiej” , „Działalność społeczna M. Konopnickiej”.

Czas wolny.

Powrót na obiadokolacje i nocleg.

3 dzień: śniadanie. Przejazd do Krosna , zwiedzanie zwanego „parva Cracovia” czyli małym Krakowem, bowiem krośnieński Rynek z renesansowymi sukiennicami przypomina Krakowską Starówkę. W programie spacer po mieście z przewodnikiem i oglądanie: Rynku z podcieniami, Kościoła Św. Trójcy, fontanny, Kościoła Św. Piotra i poświęconego przez Jana Pawła II kościoła Św. Jana z Dukli.

O godz. 12.00 Zwiedzanie Centrum dziedzictwa Szkła w Krośnie.

Przejazd do Dukli przez którą przebiega dawny „Szlak Węgierski”- szlak handlu winem. Zwiedzanie z przewodnikiem: Rynku z renesansowym Ratuszem z początku XVII wieku, Zespołu pałacowego, w którym obecnie mieści się Muzeum Historyczne; pałac otacza park z kaplicą grobową dawnych właścicieli zamku. Kościoła Św. Marii Magdaleny – świątyni rokokowej z 1764 roku; we wnętrzu zaskakują lustra, cenna jest kaplica z nagrobkiem Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej wykonanym z czarnego marmuru, z rzeźbą rokokową na sarkofagu, przedstawiającą zmarłą w stroju dworskim; w podziemiach krypty mieszczą się grobowce właścicieli Dukli. Kościoła i klasztoru bernardynów.

Powrót na obiadokolację i nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd i zwiedzanie zamku w Łańcucie.

Powrót do Suwałk i zakończenie wycieczki około godz. 21.00.

cena: 990,00 zł/os

Grupa minimum 30 osób

Cena obejmuje: transport , 3 noclegi w Ośrodku w Czudcu , pokoje 2 , 3 osobowe z łazienkami, wyżywienie zgodnie z programem : 3 śniadania, 3 obiadokolacje, usługi pilota, usługi przewodnika w Krośnie i Dukli, ubezpieczenie NNW.

Cena nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów:

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 38 zł/ ulgowy 32 zł

Zamek w Łańcucie  ( zamek, stajnie i wozownia) 35 zł/ ulgowy 25 zł

 

CENA MOŻE ULEC ZMIANIE w przypadku drastycznego wzrostu cen usług i paliw.

Kalkulacja na dzień 24.05.2022r.

 

Ważne!

Informacja Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

Wycieczka planowana jest na 30 osób. Cena wycieczki  przy grupie minimum 30 uczestników to 990 zł/osobę. Wobec otrzymanej z Urzędu Miejskiego dotacji w kwocie 8610 zł (po 287 zł na osobę przy grupie 30 osobowej) rzeczywisty koszt wycieczki każdego uczestnika przy grupie 30 osobowej to 703 zł ( koszt może  ulec zmianie w przypadku drastycznego wzrostu cen usług i paliw ) + bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (cennik poniżej).

Zaliczkę na poczet wycieczki w kwocie 400 zł należy wpłacić do 10 czerwca 2022 r. przelewem na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny: nr konta: 03 9359 0002 0022 5533 2003 0001. Wpłata gotówką możliwa po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 603 617 304.

O zakwalifikowaniu się na wycieczkę decyduje kolejność wpłaty zaliczki.

Pozostałą część kosztów, tj. 303 zł  należy wpłacić na konto Stowarzyszenia   do dnia 10 sierpnia 2022 r

Po dniu 10 sierpnia 2022 r. nie będzie możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy w związku z  rezygnacją z wycieczki; w przypadku rezygnacji, w celu otrzymania zwrotu pieniędzy, należy znaleźć chętnego na swoje miejsce.

Dodatkowo płatne będą bilety wstępów: (opłata za bilety będzie pobierana w  trakcie wycieczki ):

– do Muzeum Literatury w Warszawie: 20 zł bilet normalny, 10 zł ulgowy,

– Muzeum w Żarnowcu – 28 zł/os.,

– do Zamku z Łańcucie – 35 zł normalny, 32 zł ulgowy

– do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – 38 zł bilet normalny, 25 zł ulgowy.

 

Członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny przypominamy o wpłacaniu składek, wysokość składki od 2022 roku to 50 zł na rok. Można wpłacić na w/w konto lub gotówką podczas zjazdu – 24.06.2022 r.

O Kresach

O budowaniu polskości na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym i jej poszukiwaniach opowiadały podczas spotkania 3 grudnia w Archiwum Państwowym w Suwałkach, autorki dwóch niezwykłych książek – Agnieszka Rybak i Anna Smółka. Organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny we współpracy z archiwum.

Pisarki i dziennikarki ostatnie lata spędziły na podróżach po Kresach, na przeglądaniu archiwów, starych gazet, docieraniu do świadków historii. Efekt – reporterskie, fascynujące opowieści o świecie, którego już nie ma; książki: „Wieża Eiffla nad Piną” i „Kresy. Ars moriendi” (w tłumaczeniu „sztuka umierania”).

W „Wieży…” opowiadają o kilku ważnych, lecz zapomnianych projektach rozwojowych w województwach wschodnich II RP. O powstaniu portu polskiej marynarki wojennej w Pińsku, o fabryce sklejek braci Konopackich pod Grodnem, gdzie powstają najlepsze samoloty, o kopalni bazaltu w Janowej Dolinie na Wołyniu, przy której wyrosła wzorcowa osada robotnicza. O narodzinach radiostacji w Wilnie, nadającej eksperymentalne słuchowiska w plenerze.

W drugiej książce, w „Kresach…” wyruszają na poszukiwanie śladów polskości. Odkrywają zapomniane postacie – braci Narutowiczów – Gabriela, pierwszego prezydenta Polski po 1918 r. i Stanisława, który opowiedział się za niepodległą Litwą; Wiktora Baworowskiego – lwowskiego ekscentrycznego fundatora kolekcji książek i dzieł sztuki, ustępującej wielkością tylko zbiorom Ossolineum; członków rodziny Oziewiczów, która po II wojnie światowej uparła się zostać w swoim domu pod Mołodecznem.

W spotkaniu, mimo pandemii, wzięło udział ok. 40 osób, w tym mieszkający na Suwalszczyźnie, były Prezydent RP Bronisław Komorowski z żoną, którego rodzina pochodzi z Kresów.

Joanna Hofmann-Delbor

„Wieża Eiffla nad Piną” Wydawnictwo Czarne. „Kresy. Ars moriendi” Wydawnictwo Literackie.

Zdjęcia Łukasz Wnukowski