Na ludowo. Zapraszamy

Na spotkanie o „Muzyce ludowej, śpiewie  i tańcu Suwalszczyzny” zaprasza 23 września (piątek) o godz. 16 do Suwalskiego Ośrodka Kultury (budynek przy Placu M. Konopnickiej sala na piętrze) Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny.

Spotkanie odbędzie się dzięki dofinansowaniu projektu pod taką nazwą przez Miasto Suwałki w ramach zadania publicznego „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie działań służących edukacji i upowszechnianiu wiedzy w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego odbywających się na terenie Suwałk”.

Spotkanie rozpocznie wykład, który przyniesie odpowiedzi na pytania: jaka jest muzyka ludowa Suwalszczyzny, co ją wyróżnia w warstwie dźwiękowej i słownej od muzyki sąsiadujących regionów? Następnie zaplanowano warsztaty suwalskiego śpiewu i tańca.

Całość poprowadzi  Małgorzata Makowska – z wykształcenia kulturoznawca z zakresu folklorystyki i etnologii, z zamiłowania – muzyk multiinstrumentalista (gra m.in. na harmonii pedałowej), śpiewaczka i tancerka oraz animator i badacz kultury ludowej Suwalszczyzny.

Spotkanie jest otwarte – uczestnikiem może być każdy zainteresowany. Po zakończeniu warsztatów zaplanowano kawę/herbatę w Kawiarence Artystycznej mieszczącej się na parterze budynku.

 

Szlakiem Marii Konopnickiej

Program wyprawy edukacyjnej pod nazwą „Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki – Warszawa – Żarnowiec”, która obejmuje również Krosno, Duklę i Łańcut, dofinansowanej przez Urząd Miejski w Suwałkach w ramach zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych, w tym szczególnie nawiązujących do tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny lub związanych z osobami i wydarzeniami ważnymi w historii Suwałk. Termin 07-10 września 2022 r.

1 dzień – 07 września (środa) godz. 6.00: wyjazd z parkingu przy szkole muzycznej w Suwałkach (ul. Muzyczna 1) do Warszawy.

godz. 12 – spotkanie w Muzeum Literatury w Warszawie, ul. Rynek Starego Miasta 20; w programie prezentacja – wykład o warszawskich latach M. Konopnickiej oraz oglądanie pochodzących ze zbiorów muzeum eksponatów związanych z poetką.

Bilety do nabycia w muzeum, normalny – 20 zł, ulgowy – 10 zł.

Spotkanie potrwa ok. półtorej godziny.

Po spotkaniu w muzeum wyjazd z Warszawy w kierunku Czudca k. Żarnowca, gdzie w miejscowym ośrodku zaplanowano obiadokolację i noclegi;

08 września (czwartek) – śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu, gdzie mieści się muzeum jej imienia.

godz. 10 – przybycie do Muzeum w Żarnowcu i początek programu:

 1. Film o życiu i twórczości Marii Konopnickiej;
 2. Lekcja muzealna o twórczości patriotycznej poetki;
 3. Zwiedzanie dworku;
 4. Lekcja muzealna o przyrodzie w twórczości M. Konopnickiej;
 5. Lekcja muzealna o działalności społecznej M. Konopnickiej.

Cena biletu za wyżej opisany program – 28 zł/osoby.

Po zakończeniu części merytorycznej, ok. godz. 14 czas na kawę/herbatę w muzealnej kawiarence. Potem spacer po parku.

Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania, tj. w ośrodku w Czudcu.

Po obiadokolacji, o godzinie ustalonej przez uczestników wycieczki zaplanowano wieczór twórczości Marii Konopnickiej podczas którego odbędzie się wspólne czytanie wierszy poetki.  Miejscem spotkania będzie kawiarenka w ośrodku w Czudcu. Spotkanie stanie się również okazją do dyskusji o Marii Konopnickiej i jej ogromnym i różnorodnym dorobku, a także do integracji i lepszego wzajemnego poznania się.

 

3 dzień – 09 września (piątek) – śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Krosna zwanego „parva Cracovia”, czyli małym Krakowem, bowiem krośnieński Rynek z renesansowymi sukiennicami przypomina Krakowską Starówkę. W programie spacer po mieście z przewodnikiem i oglądanie: Rynku z podcieniami, Kościoła Św. Trójcy, fontanny, Kościoła Św. Piotra i poświęconego przez Jana Pawła II kościoła Św. Jana z Dukli.

O godz. 12.00 Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Bilety w cenie 38 zł normalny, 32 ulgowy.

Przejazd do Dukli przez którą przebiega dawny „Szlak Węgierski”- szlak handlu winem. Zwiedzanie z przewodnikiem: Rynku z renesansowym Ratuszem z początku XVII wieku, Zespołu pałacowego, w którym obecnie mieści się Muzeum Historyczne; pałac otacza park z kaplicą grobową dawnych właścicieli zamku. Kościoła Św. Marii Magdaleny – świątyni rokokowej z 1764 roku; we wnętrzu zaskakują lustra, cenna jest kaplica z nagrobkiem Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej wykonanym z czarnego marmuru, z rzeźbą rokokową na sarkofagu, przedstawiającą zmarłą w stroju dworskim; w podziemiach krypty mieszczą się grobowce właścicieli Dukli. Kościoła i klasztoru bernardynów.

Powrót na obiadokolację i nocleg.

4 dzień – 10 września ( sobota) – śniadanie, przejazd i zwiedzanie zamku w Łańcucie (zamku, stajni, wozowni). Bilety w cenie 35 zł normalny, 25 zł ulgowy.

Powrót do Suwałk i zakończenie wycieczki około godz. 21.00.

Realizacją zadania – wyprawy edukacyjnej pn. „Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki – Warszawa – Żarnowiec”, która obejmuje również Krosno, Duklę i Łańcut, dofinansowanej przez Urząd Miejski w Suwałkach zajmie się Agencja Turystyczno-Usługowa „Groma – Tour” Andrzej Adam Walukiewicz, ul. Kościuszki 86, 16-400 Suwałki. Tel. 87 566 27 04, 602 640 658, groma¬¬-tour@poczta.onet.pl

 

Dwa projekty z miejską dotacją

Urząd Miasta Suwałk  wsparł w bieżącym roku, w ramach zadania „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych, w tym szczególnie nawiązujących do tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny lub związanych osobami i wydarzeniami ważnymi w historii Suwałk” dwa przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny projekty.

Pierwszy polegać będzie na zorganizowaniu czterodniowej wyprawy o charakterze edukacyjnym szlakiem miejsc, w których żyła i tworzyła Maria Konopnicka – Wyprawa edukacyjna pn. „Śladami Marii Konopnickiej – Suwałki, Warszawa – Żarnowiec”, drugi – na zorganizowaniu wykładu i warsztatu pn . „Muzyka ludowa, śpiew i taniec Suwalszczyzny”.

Dzięki miejskiej dotacji  kilkadziesiąt osób – mieszkańców Suwałk będzie mogło poszerzyć swoją wiedzę na temat niezwykle ciekawego życia i bardzo bogatej i różnorodnej twórczości Marii Konopnickiej oraz sztuki ludowej Suwalszczyzny.

Zaproszenie na zjazd 2022 r.

Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszam na zjazd sprawozdawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny i towarzyszące imprezy – zaplanowane w dniach 24-25 czerwca 2022 roku. Oto program:

24 czerwca – piątek, Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69

– godz. 13.45 – pierwszy termin rozpoczęcia obrad, godz. 14.00 – drugi termin rozpoczęcia obrad:

 1.   Otwarcie i przywitanie
 2.   Wybór prezydium Zebrania, tj. Przewodniczącego i Sekretarza
 3.   Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5.   Przyjęcie regulaminu obrad
 6.   Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, bądź powierzenie jej obowiązków Prezydium
 7.   Sprawozdanie władz Stowarzyszenia z działalności w 2021 r.
 8. a)  Zarządu Stowarzyszenia
 9.  b) Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi
 12. Wolne wnioski, w tym podsumowanie zgłoszonych wniosków
 13. Zamknięcie obrad

– godz. 15.00 – 15.30 – przerwa na kawę/herbatę,

– godz. 15.30 – 16.30 – „Suwałki w czasach Konopnickiej” – wykład Sławomira Filipowicza.

25 czerwca – sobota:

– godz. 10.00 – spotkanie w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i zwiedzanie z przewodnikiem nowo otwartej stałej wystawy poświęconej poetce, zatytułowanej „Pieśń o domu”. Wizytą w muzeum zapoczątkujemy realizację dofinansowanego przez Urząd Miasta w Suwałkach projektu pn. „Wyprawa edukacyjna Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki, Warszawa, Żarnowo”, przewidującego udział uczestników wyprawy w poświęconym pierwszy latom życia poetki spotkaniu  w suwalskim muzeum jej imienia.

Cena biletu wstępu do muzeum – 8 zł.

Szczegóły programu, w tym porządek i regulamin obrad, jak również inne informacje związane z czerwcowym  spotkaniem znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia: www.sps.pogodnesuwalki.pl.

                                                       Z poważaniem – Sławomir Filipowicz        prezes SPS

 

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SUWALSZCZYZNY

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

– Zebraniu należy przez to rozumieć Walne Zebranie

– Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. W obradach biorą udział:
  • członkowie zwyczajni,
  • zaproszeni goście;
  • osoby wspomagające i obsługujące Zebranie;
  • przedstawiciele mediów.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 • udziału w dyskusji – po udzieleniu głosu przez prowadzącego Zebranie;
 • zgłaszania wniosków i propozycji uchwał, stanowisk, itp.;

 

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek potwierdzić swoją obecność na Zebraniu poprzez złożenie podpisu na przygotowanej liście obecności osób uprawnionych do głosowania.

 

 1. W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu drugi termin, 15 minut po pierwszym terminie. Uchwały Zebrania podczas obrad w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w obradach.
 2. Głosowania są jawne i odbywają się przez podniesienie ręki, zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia.

 

 1. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia głosowanie może zostać utajnione.

 

 

 

PRZEBIEG ZEBRANIA

 

 

 1. Zebranie otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia.
 2. Po otwarciu zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, a także członków komisji Uchwał i Wniosków bądź powierza jej obowiązki Prezydium Zebrania.
 3. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia .

 

 1. Obradami Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania.
 2. Obowiązki Przewodniczącego Zebrania:
 • ogólne kierowanie obradami;
 • przedstawienie projektu regulaminu obrad i przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem;
 • udzielanie głosu uczestnikom obrad oraz Przewodniczącemu komisji oraz odbieranie głosu dyskutantom odbiegającym od tematu lub odbiegającym od porządku obrad lub łamiącym Statut Stowarzyszenia, Regulamin Obrad, itp.
 • czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 • przyjmowanie wniosków związanych z zakresem działania Prezydium Zebrania,
 • przeprowadzanie głosowań,
 • dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 • rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium,

 

 1. Od decyzji Przewodniczącego członkom przysługuje prawo odwołania się do Zebrania.

 

 1. Obowiązki Sekretarza Zebrania:
 • zbieranie materiałów do sporządzania protokołu,
 • terminowe sporządzenie protokołu (14 dni).

 

 

 

KOMISJE ZEBRANIA 

 

 

 1. Zadania komisji uchwał i wniosków  można powierzyć  Prezydium Zebrania

 

 1. Do zadań Komisji należy:
 2. opracowywanie na piśmie zgłoszonych przez członków: projektów uchwał i propozycji zmian w projektach uchwał, wniosków, itp.

 

 

Ogólny Porządek Obrad

 

 1. Przedmiotem obrad Zebrania są sprawy objęte porządkiem obrad.

 

 1. W każdej sprawie objętej porządkiem obrad członek ma prawo zabrać głos.

 

 1. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmienić kolejność udzielania głosu.

 

 1. Po przedstawieniu członkom przez Komisję Uchwał i Wniosków złożonego projektu wniosku, uchwały, stanowiska itp. wnioskodawca ma prawo go uzasadnić.

 

 1. W dyskusji nad tą samą sprawą ten sam członek nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. Jego pierwsze wystąpienie nie może przekraczać 3 minut, drugie – 2 minut. Przewodniczący zebrania może przedłużyć czas wypowiedzi i zezwolić na kolejne zabranie głosu.
 2. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają przedstawiciele komisji powołanych przez Zebranie w zakresie tematyki dotyczącej prac danej komisji.

 

 1. W trakcie dyskusji Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością członkowi zgłaszającemu wniosek formalny.

 

 1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 • przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 • utajnienie głosowania,
 • zmiany Przewodniczącego Zebrania,
 • zamknięcie listy mówców,
 • odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 • przejście do porządku obrad,
 • odesłanie do komisji,
 • głosowanie bez dyskusji,
 • zmianę porządku obrad,
 • zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania,
 • ograniczenie czasu wypowiedzi,
 • stwierdzenie kworum,
 • przeliczenie głosów.

 

 

 1. Zebranie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego głosu przeciwnego (o ile taki będzie).

 

 1. Członkowie mogą w głosowaniu zamknąć dyskusję. W tym przypadku do głosu dopuszczone zostają jedynie te osoby, które znalazły się już na liście dyskutantów. Osoby, które nie zdążyły zgłosić chęci udziału w dyskusji mogą złożyć pisemne wypowiedzi lub wnioski do protokołu lub Komisji Uchwał i Wniosków.

 

 1. Uczestnikowi, który zakłóca porządek obrad, łamie dyscyplinę obrad lub nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu Przewodniczący Zebrania udziela upomnienia.
 2. Po zamknięciu dyskusji nad danym tematem Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy. Po jego wypowiedzi, jeśli zachodzi potrzeba Zebranie przystępuje do głosowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
 2. Z obrad Zebrania Sekretarz Zebrania sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz Zebrania.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Zebranie.

 

 1. Przebieg Zebrania może być nagrywany.