Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

– Zebraniu należy przez to rozumieć Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

– Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W obradach biorą udział:

 • członkowie zwyczajni,
 • zaproszeni goście;
 • osoby wspomagające i obsługujące Zebranie;
 • przedstawiciele mediów.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • udziału w dyskusji – po udzieleniu głosu przez prowadzącego Zebranie;
 • zgłaszania wniosków i propozycji uchwał, stanowisk, itp.;

Członkowie zwyczajni mają obowiązek potwierdzić swoją obecność na Zebraniu poprzez złożenie podpisu na przygotowanej liście obecności osób uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu drugi termin, 15 minut po pierwszym terminie. Uchwały Zebrania podczas obrad w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w obradach.

4. Głosowania są jawne i odbywają się poprzez podniesienie ręki, zgodnie z § 24 Statutu.

5. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia głosowanie może zostać utajnione.

PRZEBIEG ZEBRANIA

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia.

2. Po otwarciu zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, a także członków komisji Uchwał i Wniosków bądź powierza jej obowiązki Prezydium Zebrania.

3. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia .

4. Obradami Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania.

5. Obowiązki Przewodniczącego Zebrania:

 • ogólne kierowanie obradami;
 • przedstawienie projektu regulaminu obrad i przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem;
 • udzielanie głosu uczestnikom obrad oraz Przewodniczącemu komisji oraz odbieranie głosu dyskutantom odbiegającym od tematu lub odbiegającym od porządku obrad lub łamiącym Statut Stowarzyszenia, Regulamin Obrad, itp.
 • czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 • przyjmowanie wniosków związanych z zakresem działania Prezydium Zebrania,
 • przeprowadzanie głosowań,
 • dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 • rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium,

 

 1. Od decyzji Przewodniczącego członkom przysługuje prawo odwołania się do Zebrania.
 2. Obowiązki Sekretarza Zebrania:
 • zbieranie materiałów do sporządzania protokołu,
 • terminowe sporządzenie protokołu (14 dni).

 

KOMISJE ZEBRANIA 

 1. Komisję Mandatowo – Wyborczo- Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków wybierają   członkowie   spośród siebie w liczbie 3-5 osób.
 2. Zadania Komisji Uchwał i Wniosków można powierzyć  Prezydium Zebrania.
 3. Komisje, o których mowa w ust. 1 wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować i być wybierani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 5. Do zadań Komisji należy:

1) Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej

a) stwierdzenie prawomocności Zebrania

b) rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych i bieżące informowanie członków

o zgłoszonych kandydatach

c) określenie czasu zgłaszania kandydatów,

d) określenie sposobu zgłaszania kandydatów,

e) przedstawienie uczestnikom Zebrania przedmiotu, techniki i trybu głosowania,

f) ustalenie sposobu oddawania głosów,

g) sporządzenie i wydawanie kart do głosowania oraz odnotowanie tego faktu w przypadku utajnienia glosowania. Kandydaci na karcie do glosowania wpisywani są w kolejności  alfabetycznej.

h) liczenie głosów,

i) w przypadku utajnienia głosowania zebranie kart do głosowania do urny wyborczej oraz zabezpieczenia kart do głosowania,

j) sporządzenia protokołu z głosowania,

k) ustalenie i podanie wyników głosowania.

2) Uchwał i Wniosków

a) opracowywanie na piśmie zgłoszonych przez członków: projektów uchwał i propozycji zmian w projektach uchwał, wniosków, itp.

 

OGOLNY PORZADEK OBRAD

 1. Przedmiotem obrad Zebrania są sprawy objęte porządkiem obrad.
 2. W każdej sprawie objętej porządkiem obrad członek ma prawo zabrać głos.
 3. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zebrania może zmienić kolejność udzielania głosu.
 4. Po przedstawieniu członkom przez Komisję Uchwał i Wniosków złożonego projektu wniosku, uchwały, stanowiska itp. wnioskodawca ma prawo go uzasadnić.
 5. W dyskusji nad tą samą sprawą ten sam członek nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. Jego pierwsze wystąpienie nie może przekraczać 3 minut, drugie – 2 minut. Przewodniczący Zebrania może przedłużyć czas wypowiedzi i zezwolić na kolejne zabranie głosu.
 6. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają przedstawiciele Komisji powołanych przez Zebranie w zakresie tematyki dotyczącej prac danej Komisji.
 7. W trakcie dyskusji Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością członkowi zgłaszającemu wniosek formalny.
 8. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 • przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 • utajnienie głosowania,
 • zmiany Przewodniczącego Zebrania,
 • zamknięcie listy mówców,
 • odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 • przejście do porządku obrad,
 • odesłanie do komisji,
 • głosowanie bez dyskusji,
 • zmianę porządku obrad,
 • zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania,
 • ograniczenie czasu wypowiedzi,
 • stwierdzenie kworum,
 • przeliczenie głosów.
 1. Zebranie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego głosu przeciwnego (o ile taki będzie).
 2. Członkowie mogą w głosowaniu zamknąć dyskusję. W tym przypadku do głosu dopuszczone zostają jedynie te osoby, które znalazły się już na liście dyskutantów. Osoby, które nie zdążyły zgłosić chęci udziału w dyskusji mogą złożyć pisemne wypowiedzi lub wnioski do protokołu lub Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Uczestnikowi, który zakłóca porządek obrad, łamie dyscyplinę obrad lub nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu Przewodniczący Zebrania udziela upomnienia.
 4. Po zamknięciu dyskusji nad danym tematem Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy. Po jego wypowiedzi, jeśli zachodzi potrzeba Zebranie przystępuje do głosowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
 2. Z obrad Zebrania Sekretarz Zebrania sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz Zebrania.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Zebranie.
 4. Przebieg Zebrania może być nagrywany.