Aktualności

Po zjeździe

Dziewiątego lipca w Archiwum Państwowym w Suwałkach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny. Wzięły w nim udział 33 osoby, w tym kilka przyjezdnych: z Białegostoku, Warszawy, Bielska Białej.

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Z uwagi na pandemię udało się zrealizować zaledwie część z zaplanowanych działań. W lutym zorganizowano spotkanie noworoczne,  we wrześniu zjazd sprawozdawczy, sesję popularno-naukową pt. „Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim” oraz wyprawę edukacyjną „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”..

Po przyjęciu sprawozdań za rok 2020 – z pracy merytorycznej zarządu oraz  finansowego, rozpoczęła się część wyborcza. Członkowie stowarzyszenia musieli wybrać na kolejne cztery lat władze: prezesa, zarząd i komisję rewizyjną.

Dotychczasowa prezes – Joanna Hofmann-Delbor nie zdecydowała się kandydować na kolejną kadencje, jej miejsce zajął Sławomir Filipowicz – dotychczasowy wiceprezes.  J. Hofmann-Delbor została jego zastępcą. Sekretarzem stowarzyszenia została wybrana Jadwiga Gładczuk, skarbnikiem – Anna Chalecka. Ponadto w zarządzie znaleźli się: Anna Augustynowicz, Danuta Iwaszko, Krystyna Jankowska,  Krzysztof Polakowski, Krzysztof  Skłodowski.

Komisję rewizyjną tworzą: Elżbieta Dzienisiewicz, Janina Tkaczyk, Teresa Ślużyńska.

 

 

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

– Zebraniu należy przez to rozumieć Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

– Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W obradach biorą udział:

 • członkowie zwyczajni,
 • zaproszeni goście;
 • osoby wspomagające i obsługujące Zebranie;
 • przedstawiciele mediów.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • udziału w dyskusji – po udzieleniu głosu przez prowadzącego Zebranie;
 • zgłaszania wniosków i propozycji uchwał, stanowisk, itp.;

Członkowie zwyczajni mają obowiązek potwierdzić swoją obecność na Zebraniu poprzez złożenie podpisu na przygotowanej liście obecności osób uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu drugi termin, 15 minut po pierwszym terminie. Uchwały Zebrania podczas obrad w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w obradach.

4. Głosowania są jawne i odbywają się poprzez podniesienie ręki, zgodnie z § 24 Statutu.

5. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia głosowanie może zostać utajnione.

PRZEBIEG ZEBRANIA

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia.

2. Po otwarciu zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, a także członków komisji Uchwał i Wniosków bądź powierza jej obowiązki Prezydium Zebrania.

3. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia .

4. Obradami Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania.

5. Obowiązki Przewodniczącego Zebrania:

 • ogólne kierowanie obradami;
 • przedstawienie projektu regulaminu obrad i przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem;
 • udzielanie głosu uczestnikom obrad oraz Przewodniczącemu komisji oraz odbieranie głosu dyskutantom odbiegającym od tematu lub odbiegającym od porządku obrad lub łamiącym Statut Stowarzyszenia, Regulamin Obrad, itp.
 • czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 • przyjmowanie wniosków związanych z zakresem działania Prezydium Zebrania,
 • przeprowadzanie głosowań,
 • dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 • rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium,

 

 1. Od decyzji Przewodniczącego członkom przysługuje prawo odwołania się do Zebrania.
 2. Obowiązki Sekretarza Zebrania:
 • zbieranie materiałów do sporządzania protokołu,
 • terminowe sporządzenie protokołu (14 dni).

 

KOMISJE ZEBRANIA 

 1. Komisję Mandatowo – Wyborczo- Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków wybierają   członkowie   spośród siebie w liczbie 3-5 osób.
 2. Zadania Komisji Uchwał i Wniosków można powierzyć  Prezydium Zebrania.
 3. Komisje, o których mowa w ust. 1 wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować i być wybierani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 5. Do zadań Komisji należy:

1) Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej

a) stwierdzenie prawomocności Zebrania

b) rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych i bieżące informowanie członków

o zgłoszonych kandydatach

c) określenie czasu zgłaszania kandydatów,

d) określenie sposobu zgłaszania kandydatów,

e) przedstawienie uczestnikom Zebrania przedmiotu, techniki i trybu głosowania,

f) ustalenie sposobu oddawania głosów,

g) sporządzenie i wydawanie kart do głosowania oraz odnotowanie tego faktu w przypadku utajnienia glosowania. Kandydaci na karcie do glosowania wpisywani są w kolejności  alfabetycznej.

h) liczenie głosów,

i) w przypadku utajnienia głosowania zebranie kart do głosowania do urny wyborczej oraz zabezpieczenia kart do głosowania,

j) sporządzenia protokołu z głosowania,

k) ustalenie i podanie wyników głosowania.

2) Uchwał i Wniosków

a) opracowywanie na piśmie zgłoszonych przez członków: projektów uchwał i propozycji zmian w projektach uchwał, wniosków, itp.

 

OGOLNY PORZADEK OBRAD

 1. Przedmiotem obrad Zebrania są sprawy objęte porządkiem obrad.
 2. W każdej sprawie objętej porządkiem obrad członek ma prawo zabrać głos.
 3. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zebrania może zmienić kolejność udzielania głosu.
 4. Po przedstawieniu członkom przez Komisję Uchwał i Wniosków złożonego projektu wniosku, uchwały, stanowiska itp. wnioskodawca ma prawo go uzasadnić.
 5. W dyskusji nad tą samą sprawą ten sam członek nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. Jego pierwsze wystąpienie nie może przekraczać 3 minut, drugie – 2 minut. Przewodniczący Zebrania może przedłużyć czas wypowiedzi i zezwolić na kolejne zabranie głosu.
 6. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają przedstawiciele Komisji powołanych przez Zebranie w zakresie tematyki dotyczącej prac danej Komisji.
 7. W trakcie dyskusji Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością członkowi zgłaszającemu wniosek formalny.
 8. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 • przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 • utajnienie głosowania,
 • zmiany Przewodniczącego Zebrania,
 • zamknięcie listy mówców,
 • odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 • przejście do porządku obrad,
 • odesłanie do komisji,
 • głosowanie bez dyskusji,
 • zmianę porządku obrad,
 • zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania,
 • ograniczenie czasu wypowiedzi,
 • stwierdzenie kworum,
 • przeliczenie głosów.
 1. Zebranie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego głosu przeciwnego (o ile taki będzie).
 2. Członkowie mogą w głosowaniu zamknąć dyskusję. W tym przypadku do głosu dopuszczone zostają jedynie te osoby, które znalazły się już na liście dyskutantów. Osoby, które nie zdążyły zgłosić chęci udziału w dyskusji mogą złożyć pisemne wypowiedzi lub wnioski do protokołu lub Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Uczestnikowi, który zakłóca porządek obrad, łamie dyscyplinę obrad lub nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu Przewodniczący Zebrania udziela upomnienia.
 4. Po zamknięciu dyskusji nad danym tematem Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy. Po jego wypowiedzi, jeśli zachodzi potrzeba Zebranie przystępuje do głosowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
 2. Z obrad Zebrania Sekretarz Zebrania sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz Zebrania.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Zebranie.
 4. Przebieg Zebrania może być nagrywany.

 

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach w dniu 9 lipca 2021 roku

 

1. Otwarcie obrad i przywitanie gości.

2. Wybór Prezydium Zebrania, tj. Przewodniczącego i Sekretarza

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Komisji:

–  Mandatowo -Skrutacyjno- Wyborczej,

–  Uchwał i Wniosków  bądź powierzenie jej obowiązków Prezydium Zebrania.

6. Sprawozdanie z działalności :

a) Zarządu Stowarzyszenia,

b) Komisji Rewizyjnej.

7.Stwierdzenie prawomocności obrad.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9 .Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi.

10. Zgłoszenie kandydatów i wybór władz Stowarzyszenia :

a) Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

b) Członków Zarządu Stowarzyszenia,

c) Komisji Rewizyjnej

11. Wnioski, propozycje , dyskusja

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Ciąg dalszy dyskusji i ukonstytuowanie się wybranych władz Stowarzyszenia.

14. Wolne wnioski , w tym podsumowanie zgłoszonych wniosków.

15. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie na zjazd

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, które odbędzie się 09 lipca 2021 R. (piątek) w Archiwum Państwowym w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 69.

Godz. 13.45 – pierwszy termin rozpoczęcia obrad, godz. 14.00 – drugi termin rozpoczęcia obrad.  W porządku m.in.:

– sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

– podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi,

– zgłoszenie kandydatów i wybór władz Stowarzyszenia:

a) Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

b) Członków Zarządu Stowarzyszenia,

c) Komisji Rewizyjnej

– wnioski, propozycje, dyskusja,

– ogłoszenie wyników wyborów.

 Ok. godz. 15.30 – poczęstunek.

 Godz. 16.00 – przedpremierowy pokaz filmu pt. „Trzy stulecia Suwałk”, którego producentem jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach, a autorami scenariusza Magdalena Wołowska-Rusińska i dr Krzysztof Skłodowski.

Dokładny porządek i regulamin obrad znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia: www.sps.pogodnesuwalki.pl.

Podczas spotkania obowiązują maseczki. Osoby niezaszczepione, które zamierzają wziąć w nim udział, proszone są o wcześniejszy telefoniczny kontakt pod numerem 603 617 304 (po godz. 16).

Przypominamy o opłaceniu składek członkowskich. Numer konta w Banku Spółdzielczym w Sejnach: 03 9359 0002 0022 5533 2003 0001.

W dniu 10 lipca zostanie zorganizowany jednodniowy spływ kajakowy Czarną Hańczą. Wyjazd z Suwałk o godz. 9, powrót – ok. godz. 17.30. Koszt 90 zł (przejazd, wynajem kajaków, obiad). Osoby chętne mogą zgłaszać się do 30 czerwca dzwoniąc pod numer 603 617 304 (po godz. 16).

 

                                                     Z poważaniem – Joanna Hofmann-Delbor

                                                                                   Prezes SPS