Szlakiem Marii Konopnickiej

Program wyprawy edukacyjnej pod nazwą „Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki – Warszawa – Żarnowiec”, która obejmuje również Krosno, Duklę i Łańcut, dofinansowanej przez Urząd Miejski w Suwałkach w ramach zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych, w tym szczególnie nawiązujących do tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny lub związanych z osobami i wydarzeniami ważnymi w historii Suwałk. Termin 07-10 września 2022 r.

1 dzień – 07 września (środa) godz. 6.00: wyjazd z parkingu przy szkole muzycznej w Suwałkach (ul. Muzyczna 1) do Warszawy.

godz. 12 – spotkanie w Muzeum Literatury w Warszawie, ul. Rynek Starego Miasta 20; w programie prezentacja – wykład o warszawskich latach M. Konopnickiej oraz oglądanie pochodzących ze zbiorów muzeum eksponatów związanych z poetką.

Bilety do nabycia w muzeum, normalny – 20 zł, ulgowy – 10 zł.

Spotkanie potrwa ok. półtorej godziny.

Po spotkaniu w muzeum wyjazd z Warszawy w kierunku Czudca k. Żarnowca, gdzie w miejscowym ośrodku zaplanowano obiadokolację i noclegi;

08 września (czwartek) – śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu, gdzie mieści się muzeum jej imienia.

godz. 10 – przybycie do Muzeum w Żarnowcu i początek programu:

 1. Film o życiu i twórczości Marii Konopnickiej;
 2. Lekcja muzealna o twórczości patriotycznej poetki;
 3. Zwiedzanie dworku;
 4. Lekcja muzealna o przyrodzie w twórczości M. Konopnickiej;
 5. Lekcja muzealna o działalności społecznej M. Konopnickiej.

Cena biletu za wyżej opisany program – 28 zł/osoby.

Po zakończeniu części merytorycznej, ok. godz. 14 czas na kawę/herbatę w muzealnej kawiarence. Potem spacer po parku.

Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania, tj. w ośrodku w Czudcu.

Po obiadokolacji, o godzinie ustalonej przez uczestników wycieczki zaplanowano wieczór twórczości Marii Konopnickiej podczas którego odbędzie się wspólne czytanie wierszy poetki.  Miejscem spotkania będzie kawiarenka w ośrodku w Czudcu. Spotkanie stanie się również okazją do dyskusji o Marii Konopnickiej i jej ogromnym i różnorodnym dorobku, a także do integracji i lepszego wzajemnego poznania się.

 

3 dzień – 09 września (piątek) – śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Krosna zwanego „parva Cracovia”, czyli małym Krakowem, bowiem krośnieński Rynek z renesansowymi sukiennicami przypomina Krakowską Starówkę. W programie spacer po mieście z przewodnikiem i oglądanie: Rynku z podcieniami, Kościoła Św. Trójcy, fontanny, Kościoła Św. Piotra i poświęconego przez Jana Pawła II kościoła Św. Jana z Dukli.

O godz. 12.00 Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Bilety w cenie 38 zł normalny, 32 ulgowy.

Przejazd do Dukli przez którą przebiega dawny „Szlak Węgierski”- szlak handlu winem. Zwiedzanie z przewodnikiem: Rynku z renesansowym Ratuszem z początku XVII wieku, Zespołu pałacowego, w którym obecnie mieści się Muzeum Historyczne; pałac otacza park z kaplicą grobową dawnych właścicieli zamku. Kościoła Św. Marii Magdaleny – świątyni rokokowej z 1764 roku; we wnętrzu zaskakują lustra, cenna jest kaplica z nagrobkiem Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej wykonanym z czarnego marmuru, z rzeźbą rokokową na sarkofagu, przedstawiającą zmarłą w stroju dworskim; w podziemiach krypty mieszczą się grobowce właścicieli Dukli. Kościoła i klasztoru bernardynów.

Powrót na obiadokolację i nocleg.

4 dzień – 10 września ( sobota) – śniadanie, przejazd i zwiedzanie zamku w Łańcucie (zamku, stajni, wozowni). Bilety w cenie 35 zł normalny, 25 zł ulgowy.

Powrót do Suwałk i zakończenie wycieczki około godz. 21.00.

Realizacją zadania – wyprawy edukacyjnej pn. „Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki – Warszawa – Żarnowiec”, która obejmuje również Krosno, Duklę i Łańcut, dofinansowanej przez Urząd Miejski w Suwałkach zajmie się Agencja Turystyczno-Usługowa „Groma – Tour” Andrzej Adam Walukiewicz, ul. Kościuszki 86, 16-400 Suwałki. Tel. 87 566 27 04, 602 640 658, groma¬¬-tour@poczta.onet.pl

 

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

– Zebraniu należy przez to rozumieć Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

– Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W obradach biorą udział:

 • członkowie zwyczajni,
 • zaproszeni goście;
 • osoby wspomagające i obsługujące Zebranie;
 • przedstawiciele mediów.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • udziału w dyskusji – po udzieleniu głosu przez prowadzącego Zebranie;
 • zgłaszania wniosków i propozycji uchwał, stanowisk, itp.;

Członkowie zwyczajni mają obowiązek potwierdzić swoją obecność na Zebraniu poprzez złożenie podpisu na przygotowanej liście obecności osób uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu drugi termin, 15 minut po pierwszym terminie. Uchwały Zebrania podczas obrad w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w obradach.

4. Głosowania są jawne i odbywają się poprzez podniesienie ręki, zgodnie z § 24 Statutu.

5. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia głosowanie może zostać utajnione.

PRZEBIEG ZEBRANIA

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia.

2. Po otwarciu zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, a także członków komisji Uchwał i Wniosków bądź powierza jej obowiązki Prezydium Zebrania.

3. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia .

4. Obradami Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania.

5. Obowiązki Przewodniczącego Zebrania:

 • ogólne kierowanie obradami;
 • przedstawienie projektu regulaminu obrad i przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem;
 • udzielanie głosu uczestnikom obrad oraz Przewodniczącemu komisji oraz odbieranie głosu dyskutantom odbiegającym od tematu lub odbiegającym od porządku obrad lub łamiącym Statut Stowarzyszenia, Regulamin Obrad, itp.
 • czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 • przyjmowanie wniosków związanych z zakresem działania Prezydium Zebrania,
 • przeprowadzanie głosowań,
 • dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 • rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium,

 

 1. Od decyzji Przewodniczącego członkom przysługuje prawo odwołania się do Zebrania.
 2. Obowiązki Sekretarza Zebrania:
 • zbieranie materiałów do sporządzania protokołu,
 • terminowe sporządzenie protokołu (14 dni).

 

KOMISJE ZEBRANIA 

 1. Komisję Mandatowo – Wyborczo- Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków wybierają   członkowie   spośród siebie w liczbie 3-5 osób.
 2. Zadania Komisji Uchwał i Wniosków można powierzyć  Prezydium Zebrania.
 3. Komisje, o których mowa w ust. 1 wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować i być wybierani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 5. Do zadań Komisji należy:

1) Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej

a) stwierdzenie prawomocności Zebrania

b) rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych i bieżące informowanie członków

o zgłoszonych kandydatach

c) określenie czasu zgłaszania kandydatów,

d) określenie sposobu zgłaszania kandydatów,

e) przedstawienie uczestnikom Zebrania przedmiotu, techniki i trybu głosowania,

f) ustalenie sposobu oddawania głosów,

g) sporządzenie i wydawanie kart do głosowania oraz odnotowanie tego faktu w przypadku utajnienia glosowania. Kandydaci na karcie do glosowania wpisywani są w kolejności  alfabetycznej.

h) liczenie głosów,

i) w przypadku utajnienia głosowania zebranie kart do głosowania do urny wyborczej oraz zabezpieczenia kart do głosowania,

j) sporządzenia protokołu z głosowania,

k) ustalenie i podanie wyników głosowania.

2) Uchwał i Wniosków

a) opracowywanie na piśmie zgłoszonych przez członków: projektów uchwał i propozycji zmian w projektach uchwał, wniosków, itp.

 

OGOLNY PORZADEK OBRAD

 1. Przedmiotem obrad Zebrania są sprawy objęte porządkiem obrad.
 2. W każdej sprawie objętej porządkiem obrad członek ma prawo zabrać głos.
 3. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zebrania może zmienić kolejność udzielania głosu.
 4. Po przedstawieniu członkom przez Komisję Uchwał i Wniosków złożonego projektu wniosku, uchwały, stanowiska itp. wnioskodawca ma prawo go uzasadnić.
 5. W dyskusji nad tą samą sprawą ten sam członek nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. Jego pierwsze wystąpienie nie może przekraczać 3 minut, drugie – 2 minut. Przewodniczący Zebrania może przedłużyć czas wypowiedzi i zezwolić na kolejne zabranie głosu.
 6. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają przedstawiciele Komisji powołanych przez Zebranie w zakresie tematyki dotyczącej prac danej Komisji.
 7. W trakcie dyskusji Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością członkowi zgłaszającemu wniosek formalny.
 8. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 • przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 • utajnienie głosowania,
 • zmiany Przewodniczącego Zebrania,
 • zamknięcie listy mówców,
 • odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 • przejście do porządku obrad,
 • odesłanie do komisji,
 • głosowanie bez dyskusji,
 • zmianę porządku obrad,
 • zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania,
 • ograniczenie czasu wypowiedzi,
 • stwierdzenie kworum,
 • przeliczenie głosów.
 1. Zebranie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego głosu przeciwnego (o ile taki będzie).
 2. Członkowie mogą w głosowaniu zamknąć dyskusję. W tym przypadku do głosu dopuszczone zostają jedynie te osoby, które znalazły się już na liście dyskutantów. Osoby, które nie zdążyły zgłosić chęci udziału w dyskusji mogą złożyć pisemne wypowiedzi lub wnioski do protokołu lub Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Uczestnikowi, który zakłóca porządek obrad, łamie dyscyplinę obrad lub nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu Przewodniczący Zebrania udziela upomnienia.
 4. Po zamknięciu dyskusji nad danym tematem Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy. Po jego wypowiedzi, jeśli zachodzi potrzeba Zebranie przystępuje do głosowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
 2. Z obrad Zebrania Sekretarz Zebrania sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz Zebrania.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Zebranie.
 4. Przebieg Zebrania może być nagrywany.

 

 

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach w dniu 9 lipca 2021 roku

 

1. Otwarcie obrad i przywitanie gości.

2. Wybór Prezydium Zebrania, tj. Przewodniczącego i Sekretarza

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Komisji:

–  Mandatowo -Skrutacyjno- Wyborczej,

–  Uchwał i Wniosków  bądź powierzenie jej obowiązków Prezydium Zebrania.

6. Sprawozdanie z działalności :

a) Zarządu Stowarzyszenia,

b) Komisji Rewizyjnej.

7.Stwierdzenie prawomocności obrad.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9 .Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi.

10. Zgłoszenie kandydatów i wybór władz Stowarzyszenia :

a) Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

b) Członków Zarządu Stowarzyszenia,

c) Komisji Rewizyjnej

11. Wnioski, propozycje , dyskusja

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Ciąg dalszy dyskusji i ukonstytuowanie się wybranych władz Stowarzyszenia.

14. Wolne wnioski , w tym podsumowanie zgłoszonych wniosków.

15. Zamknięcie obrad.

Statut

STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 • 2

Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji Zrzeszenia Suwalczan.

 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.
 • 4
 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., ustawą o działalności pożytku publicznego o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz niniejszym statutem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

 • 5
 1. Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

 • 6

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów. Ich wzory ustala zarząd.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

 • 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wzmacnianie więzi suwalczan z „małą ojczyzną” i pielęgnowanie jej tradycji;

2) poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu;

3) upowszechnianie wiedzy o przeszłości Suwałk i Suwalszczyzny;

4) popularyzacja osiągnięć ludzi prowadzących szczególnie interesującą działalność na rzecz Suwałk i regionu oraz dorobku ludzi szczególnie dla tej ziemi zasłużonych;

5) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem Suwałk i regionu;

6) prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej;

7) dążenie do poprawy walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja;

8) działalność na rzecz tworzenia i  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) skupianie w swoich szeregach ludzi żywo zainteresowanych losami Suwałk i Suwalszczyzny;

2) organizowanie corocznych zjazdów połączonych z tematycznymi sesjami popularnonaukowymi, zwiedzaniem ekspozycji i miejsc szczególnie ważnych z punktu widzenia historycznego, kulturowego lub przyrodniczego, z projekcjami filmów, z dyskusjami;

3) organizowanie imprez popularyzujących wiedzę o historii Suwałk i regionu oraz promujących jego walory kulturowe i przyrodnicze;

4) pobudzanie i wspieranie działalności badawczej, naukowej, artystycznej, popularyzatorskiej związanej z Suwałkami i regionem;

5) inicjowanie działalności kulturalnej i wydawniczej popularyzującej dorobek naukowy i artystyczny ludzi związanych z Suwałkami i regionem;

6) podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody na terenie Suwałk i regionu;

7) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i ich realizowanie z myślą o mieszkańcach Suwałk i regionu;

8) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami i stowarzyszeniami z regionu;

9) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych;

10) prowadzenie strony internetowej odzwierciedlającej i kreującej powyższe działania.

 

 • 8a

Działalność statutowa Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 • 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, która złoży pisemną deklarację. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • 11

 

Członek zwyczajny ma prawo:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia;

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu;

3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia;

5) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

 • 12

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet członków.
 2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela. W Walnym Zebraniu uczestniczy z głosem doradczym.

 

 • 13
 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Suwałk i/lub Suwalszczyzny.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

 

 • 14

Członek zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składki członkowskiej;

4) propagowania i aktywnego realizowania celów statutowych.

 

 • 15
 1. Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 

 • 16

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;

4) śmierci członka;

5) rozwiązania się Stowarzyszenia;

6) z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

 • 17

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie;

2) skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów;

3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;

4) rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

 • 18

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności;

2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu podjętą zwykłą większością głosów;

3) rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

 • 19

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia oraz ich organizacja

 

 • 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

 

 • 21
 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony o niewybranych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 • 22
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

1) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu;

2) wybór członków Komisji Rewizyjnej;

3) przyjmowanie statutu i jego zmian;

4) ustalanie wysokości składek;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

6) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;

7) podejmowanie uchwał dotyczących udzielania absolutorium Zarządowi;

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

 

 • 23
 1. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze raz na cztery lata w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca po upływie kadencji Władz.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu kadencji władz lub w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, organ zwołujący zawiadamia członków listownie lub mailem, wysyłając informację pod wskazany pisemnie adres, zamieszczając ją jednocześnie na stronie internetowej Stowarzyszenia; indywidualne zawiadomienie i umieszczenie informacji na stronie internetowej następuje nie później niż 14 dni przed terminem obrad.
 4. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

 

 • 24
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:

1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania;

2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

 1. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Głosowanie może zostać utajnione. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 

 • 25
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 8 do 10 osób: Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu

wybranych przez Walne Zebranie. Wybiera on spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 1. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika i jest powoływane do realizacji bieżących zadań statutowych Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 • 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania;

3) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań;

4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu;

5) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu członków;

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn;

7) upoważnienie Prezydium Zarządu do zawierania umów;

8) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia;

9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

10) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

 

 • 27

Prezydium Zarządu prowadzi działalność pomiędzy posiedzeniami Zarządu w zakresie:

1) kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

2) opracowywania projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;

3) inicjowania i prowadzenia innych spraw wynikających z uchwał Zarządu i postanowień Statutu.

 

 • 28
 1. Decyzje Prezydium zapadają większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Prezydium i podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu do zatwierdzenia.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

 • 29
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

 • 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień;

3) sporządzenie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

 

 • 31
 1. Z inicjatywy członków Stowarzyszenia zamieszkałych poza Suwałkami mogą być tworzone Koła terenowe.
 2. Struktura organizacyjna Koła terenowego:

1) członkowie koła wybierają spośród członków Stowarzyszenia Zarząd Koła w liczbie od 3 do 5 członków;

2) Zarząd Koła na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Koła;

3) Zarząd Koła:

 1. a) kieruje pracą Koła i realizuje cele Stowarzyszenia,
 2. b) podejmuje inicjatywy zgodnie ze statutem Stowarzyszenia,
 3. c) sporządza roczne i trzyletnie sprawozdania ze swej działalności,
 4. d) zbiera składki członkowskie.
 5. Koło terenowe obraduje w terminach przez siebie ustalonych, przynajmniej raz na kwartał.
 6. O podjętych wnioskach i uchwałach Zarząd Koła terenowego zawiadamia pisemnie Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 • 32
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia pochodzą z:

1) wpływów ze składek członkowskich;

2) zapisów i darowizn;

3) wpływów z odpłatnej działalności statutowej;

4) dotacji budżetowych, subwencji;

5) innych wpływów.

 

 • 33
 1. Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia i członków organów Stowarzyszenia;

2) przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia i członków organów Stowarzyszenia;

3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia i członków organów Stowarzyszenia;

4) dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów i usług od podmiotów, w których skład wchodzą członkowie Stowarzyszenia i członkowie organów Stowarzyszenia.

 

 • 34
 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika lub sekretarza. W zastępstwie prezesa może występować wiceprezes.
 2. Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych są podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział IV

                                                    Postanowienia końcowe

 

 • 35

 

 1. Uchwałę o przyjęciu statutu lub jego zmianie oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,

2) w drugim terminie – zwykłą większością głosów.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia powołując jednocześnie komisję likwidacyjną.

 

 • 36

 

W sprawach nieuregulowanych statutem obowiązują przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.