Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SPS w dniu 14 czerwca 2024 r.

  1. Otwarcie obrad i przywitanie gości.
  2. Wybór Prezydium Zebrania, tj. Przewodniczącego i Sekretarza.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
  6. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków  bądź powierzenie jej obowiązków Prezydium Zebrania.
  7. Sprawozdanie władz z działalności w 2023  r.

a) Zarządu Stowarzyszenia,

b) Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi. 

10. Wolne wnioski, w tym podsumowanie zgłoszonych wniosków.

11. Zamknięcie obrad.W